از اینجا به بعد

پنج سؤال اساسی که به هنگام فروپاشی می توان از خود پرسید:

1- چطور شد که کارم به اینجا کشید؟

2- درباره خودم چه چیزهایی یاد گرفته ام؟

3- در گذشته چه انتخابهایی کرده ام، و آیا آنها در حال حاضر هم انتخابهای مناسبی برای من هستند؟

4- چه چیزی مانع از آن می شود که حق خودم را مطالبه کنم؟ چه کاری از دستم در این مورد بر می آید؟

5- مسئولیت من در برابر این وضعیت چیست؟ چه کار می توانم بکنم؟