ایده هایی برای رهایی از خودزنی یا self-sabotage

الف- در رابطه با فکر و نظر دیگران درباره شما: هرگز فراموش نکنید که فقط چند نفر از شما خوششان نمی آید، فقط چند نفر شما را دوست دارند و مابقی هیچ اهمیتی به شما نمی دهند.

ب- همه آدمها می ترسند. حتی کسانی که شما را می ترسانند.

ج- جهان هستی نعمات و بدبختیهایش را بر اساس آگاهی دقیق از خوب و بد تقسیم نمی کند. شما سزاوار بیشتر شکستهایتان نیستید. سزاوار بیشتر موفقیتهایتان هم همینطور.

د- شکست – از هر نوع و در هر زمینه – به شما یادآوری می کند که با سرنوشت بلندمدت خود همراستا هستید.

ه- واقعا باور دارید که ممکن است روزی فرا برسد که دیگر پس از آنروز اشتباه احمقانه ای از شما سر نزند؟ یا دیگر به بدیهیات زندگی خود شک نکنید؟

و- هیچ آدمی نرمال نیست. ولی عده زیادی ممکن است رنج زیادی برای نرمال نشان دادن خودشان متحمل بشوند. و شما رنج زیادی در مقایسه خودتان با نسخه نرمال نشان داده شده آنها.

ز- حماقت، جهالت و جایزالخطا بودن ویژگیهایی طبیعی، فطری و مادام العمر هستند. یادآوری روزانه این واقعیت بسیار ضروری است.

ح- شما از درون خود خبر دارید و از بیرون دیگران. خبر درون آنها با خبر درون شما هیچ تفاوت اساسی ندارد.

ط- فقط شما نیستید که ایده هایی برای تغییر تاریخ و ساختن دنیایی متفاوت دارید. و شما تنها کسی نیستید که تا کنون شانس محقق کردن ایده های بزرگش را پیدا نکرده است.

ی- شما کوچکتر از آن هستید که تصمیم بگیرید در جهان هستی اثرگذار یا بی تاثیر باشید.