فرم نظرسنجی

الف-1- از چه طریقی با وبلاگ علی سخاوتی آشنا شدید؟

الف-2- از طریق این وبلاگ با چه چیزهایی آشنا شدید؟

ب- آیا تصاویر داخل نوشته ها به اندازه کافی جذاب هستند؟

ج-1- تا چه حدی نظرات کاربران با نوشته ها یا نوشته ها با نظرات کاربران مرتبط است؟

ج-2- تا چه حدی نوشته های این وبلاگ با نیازهای امروز شما و نیازهای امروز شما با نوشته های این وبلاگ مرتبط است؟

ج-3- تا چه حدی نوشته های این وبلاگ در شما نیاز ایجاد می کند یا نیاز از بین می برد؟

feedback
feedback

د- آیا تاکنون خواندن مطالب این وبلاگ باعث بی خوابی، ناراحتی گوارشی یا عوارض دیگر در شما شده است؟ اگر جواب مثبت است کدام مطلب و چه عارضه ای؟

ه- طراحی بلاگ تا چه حد مانع از استفاده از مطالب می شود یا به آن کمک می کند؟

و- به نظر شما بهتر است هر چند روز چند مطلب منتشر شود؟

ز- شما هر چند روز چند مطلب را روی این وبلاگ می خوانید؟

ح-1- آیا مطالب را تا آخر می خوانید؟ کدام مطالب را تا آخر خوانده اید و کدام را نصفه رها کرده اید؟

ح-2- آیا مطلبی را بیشتر از یکبار خوانده اید؟ اگر جواب مثبت است کدام مطلب؟

ط- آیا خواندن مطالب این وبلاگ را به دیگران توصیه می کنید؟ چرا؟

ی- آیا شما هم وبلاگ می نویسید؟ اگر جواب مثبت است آیا در چیزهایی که می نویسید ایده هایی برای بهبود مطالب این وبلاگ وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است کدام مطالب و چه ایده هایی؟

ک- درج نام و سایر اطلاعات شخصی اختیاری است.