تماس

برای تماس با من لطفا به آدرس زیر ایمیل بفرستید.

تماس

من سعی می کنم به همه ایمیلهای شما جواب بدهم. البته موارد نادری هم پیش می آید که واقعا جوابی ندارم.