دسته: اشعار

تا فردا

تا فردا

تا فردا باید صبر کنم فردا نتیجه مشخص خواهد شد مثل گچ دست که باز می کنی مثل جواب آزمایش که حاضر می شود مثل خرید آنلاین که در خانه تحویل می دهند تا فردا باید صبر کنم فردا خورشید روشنتر طلوع خواهد کرد و خروسها با اعتماد به نفس بیشتری آواز سر خواهند داد اگر تا فردا صبر کنم تا فردا باید صبر کنم تنها کاری که تا فردا باید بکنم فردا از خواب بیدارتر خواهم شد و پنجره را بازتر خواهم کرد تا فردا باید صبر کنم و بعد از فردا؟ باید فردایی دیگر بسازم و بعد تا… ادامه ←

زمین ما

زمین ما

این زمین هنوز اینجاست از همین جا که نشسته ام تا قله درفک که از پنجره دیده می شود هفت سال پیش که آمدم این زمین اینجا بود زمین من زمین تو دیروز اینجا بود فردا هم اینجاست و پس فردا و هفت سال دیگر اگر من بکارمش یا تو با دیوار قطعه قطعه اش کنی یا چوپان ده با سم گوسفندانش کوفته کوفته این زمین این زمین زمین ماست آب باران را نگه می دارد و ریشه گیاهان را و سقف بالای سرمان را و جاده ای که ما را به هم می رساند یا از هم دور می… ادامه ←