بایگانی دسته: نشانه

ده نشانه برقراری ارتباط

الف- او با فکر من موافق است.

ب- او مثل من فکر می کند.

ج- او به چیزی فکر نمی کند.

د- من امیدوارم که او دیر یا زود مثل من فکر بکند.

ه- من کاری می کنم که او فکر کند که من فکر می کنم که او فکر می کند.

و- من می توانم به چیزی که او به آن فکر می کند فکر نکنم.

ز- او فکر من را بهتر از خود من برایم بیان می کند.

ح- او از فکر من خوشش می آید حتی اگر خودش هرگز آنطور فکر نکند.

ط- من فکر می کنم که او هم به همان چیزی که من فکر می کنم فکر می کند.

ی- با هم به هیچ چیز فکر نمی کنیم.