دسته: definitions

کنجکاوی چیست؟

کنجکاوی چیست؟

کتابخانه ملی پزشکی آمریکا کنجکاوی را اینگونه تعریف می کند:“تمایل به جستجو یا کاوش در یک محیط نو.” با این تعریف کنجکاوی عامل اصلی مواجهه با یک محیط جدید، محرکهای نو و اطلاعات تازه است. مواجهه ای که برای هزاران سال راهبردی حیاتی برای یافتن منابع غذا، جفت، محل سکونت (لانه، غار و …) و همچنین فرار از دست شکارچیان احتمالی برای همه حیوانات (از جمله انسان) بوده است.  اگرچه کنجکاوی زیاد آنهم در محیطهای خطرناک به مرگ و در نهایت کاهش جمعیت حیوان مورد نظر منجر می شود ولی کنجکاوی کم هم می تواند به معنی واگذار کردن منابع به رقبا باشد، رقبایی… ادامه ←

آخرین دیدگاه‌ها