گپ با علی سخاوتی http://alisekhavati.com ایده هایی برای جستجو و کشف Wed, 09 Jan 2019 07:33:28 +0000 fa-IR hourly 1 موضوع گفتگوها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد می تواند باشد ولی از آنجاییکه جدیت زیاد ممکن است باعث بروز سرطان شود، شاید من بعضی تماسها را نصفه کاره و بدون خداحافظی قطع کنم. این پادکست و گفتگوهایش هیچ هدف خاصی را دنبال نمی کنند گپ با علی سخاوتی گپ با علی سخاوتی sibehadmin@gmail.com sibehadmin@gmail.com (گپ با علی سخاوتی) پادکست بی هدف گپ با علی سخاوتی http://alisekhavati.com/wp-content/uploads/podcast.jpg http://alisekhavati.com 10- کلیپس، شانس، توهم و ساندویچ بندری http://alisekhavati.com/2015/03/10-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be%d8%b3%d8%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%8c-%d8%aa%d9%88%d9%87%d9%85-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%db%8c%da%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c/ Mon, 02 Mar 2015 21:16:01 +0000 http://alisekhavati.com/?p=3127 http://alisekhavati.com/2015/03/10-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be%d8%b3%d8%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%8c-%d8%aa%d9%88%d9%87%d9%85-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%db%8c%da%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c/#comments http://alisekhavati.com/2015/03/10-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be%d8%b3%d8%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%8c-%d8%aa%d9%88%d9%87%d9%85-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%db%8c%da%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c/feed/ 24 <p>شما روی مد هستید؟ چگونه می توان توهم زدایی کرد؟ آیا به شانس اعتقاد دارید؟ هنوز علاقه خود را پیدا نکرده اید؟ از کلیپس های بزرگ بدتان می آید؟ آیا پادکست گپ با علی سخاوتی خسته کننده است؟ آیا جهالت نعمت بزرگی است؟ آیا به سفر بی بازگشت علاقه مندید؟ آیا فرهنگ “ساندویچ بندری خوردن” … <a href="http://alisekhavati.com/2015/03/10-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be%d8%b3%d8%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%8c-%d8%aa%d9%88%d9%87%d9%85-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%db%8c%da%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c/" class="more-link">ادامه خواندن <span class="screen-reader-text">10- کلیپس، شانس، توهم و ساندویچ بندری</span> <span class="meta-nav">←</span></a></p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="http://alisekhavati.com/2015/03/10-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be%d8%b3%d8%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%8c-%d8%aa%d9%88%d9%87%d9%85-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%db%8c%da%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c/">10- کلیپس، شانس، توهم و ساندویچ بندری</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="http://alisekhavati.com">وبلاگ علی سخاوتی</a>. پدیدار شد.</p> شما روی مد هستید؟ چگونه می توان توهم زدایی کرد؟ آیا به شانس اعتقاد دارید؟ هنوز علاقه خود را پیدا نکرده اید؟ از کلیپس های بزرگ بدتان می آید؟ آیا پادکست گپ با علی سخاوتی خسته کننده است؟ آیا جهالت نعمت بزرگی است؟ آیا به سفر بی بازگشت علاقه مندید؟ آیا فرهن... شما روی مد هستید؟ چگونه می توان توهم زدایی کرد؟ آیا به شانس اعتقاد دارید؟ هنوز علاقه خود را پیدا نکرده اید؟ از کلیپس های بزرگ بدتان می آید؟ آیا پادکست گپ با علی سخاوتی خسته کننده است؟ آیا جهالت نعمت بزرگی است؟ آیا به سفر بی بازگشت علاقه مندید؟ آیا فرهنگ “ساندویچ بندری خوردن” … ادامه خواندن 10- کلیپس، شانس، توهم و ساندویچ بندری ← گپ با علی سخاوتی 2:05:02 دلار مسافرتی، انتظار از سفر، گم کردن راه http://alisekhavati.com/2015/02/%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d8%8c-%da%af%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b1%d8%a7/ Mon, 23 Feb 2015 21:38:42 +0000 http://alisekhavati.com/?p=3121 http://alisekhavati.com/2015/02/%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d8%8c-%da%af%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b1%d8%a7/#comments http://alisekhavati.com/2015/02/%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d8%8c-%da%af%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b1%d8%a7/feed/ 15 <p>چقدر باید سفر کرد؟ چقدر دور باید رفت؟ حداقل 50 کیلومتر؟ سفر کردن چه فایده ای دارد؟ آیا کسی که هرگز از شهر محل زندگیش خارج نمی شود چیز بزرگی از دست می دهد؟ آیا سفر ذهنی امکان پذیر است؟ آیا آسمان همه جا همین رنگ است؟ معرفی کتاب A Journey Round My Room  بهانه … <a href="http://alisekhavati.com/2015/02/%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d8%8c-%da%af%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b1%d8%a7/" class="more-link">ادامه خواندن <span class="screen-reader-text">دلار مسافرتی، انتظار از سفر، گم کردن راه</span> <span class="meta-nav">←</span></a></p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="http://alisekhavati.com/2015/02/%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d8%8c-%da%af%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b1%d8%a7/">دلار مسافرتی، انتظار از سفر، گم کردن راه</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="http://alisekhavati.com">وبلاگ علی سخاوتی</a>. پدیدار شد.</p> چقدر باید سفر کرد؟ چقدر دور باید رفت؟ حداقل 50 کیلومتر؟ سفر کردن چه فایده ای دارد؟ آیا کسی که هرگز از شهر محل زندگیش خارج نمی شود چیز بزرگی از دست می دهد؟ آیا سفر ذهنی امکان پذیر است؟ آیا آسمان همه جا همین رنگ است؟ معرفی کتاب A Journey Round My Room  ب... چقدر باید سفر کرد؟ چقدر دور باید رفت؟ حداقل 50 کیلومتر؟ سفر کردن چه فایده ای دارد؟ آیا کسی که هرگز از شهر محل زندگیش خارج نمی شود چیز بزرگی از دست می دهد؟ آیا سفر ذهنی امکان پذیر است؟ آیا آسمان همه جا همین رنگ است؟ معرفی کتاب A Journey Round My Room  بهانه … ادامه خواندن دلار مسافرتی، انتظار از سفر، گم کردن راه ← گپ با علی سخاوتی 2:07:36 پول بدست آوردن از کتابچه علی سخاوتی و فاصله حرف تا عمل http://alisekhavati.com/2015/02/%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%a7/ Mon, 16 Feb 2015 16:50:29 +0000 http://alisekhavati.com/?p=3088 http://alisekhavati.com/2015/02/%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%a7/#comments http://alisekhavati.com/2015/02/%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%a7/feed/ 38 <p>رویارویی با مرگ، تنها برنده جایزه خانم پورتوسلی از اصفهان و مبهم ماندن تکلیف استخدام من در سرای عطار اصفهان. همه و همه در برنامه هشتم پادکست گپ با علی سخاوتی.</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="http://alisekhavati.com/2015/02/%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%a7/">پول بدست آوردن از کتابچه علی سخاوتی و فاصله حرف تا عمل</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="http://alisekhavati.com">وبلاگ علی سخاوتی</a>. پدیدار شد.</p> رویارویی با مرگ، تنها برنده جایزه خانم پورتوسلی از اصفهان و مبهم ماندن تکلیف استخدام من در سرای عطار اصفهان. همه و همه در برنامه هشتم پادکست گپ با علی سخاوتی. رویارویی با مرگ، تنها برنده جایزه خانم پورتوسلی از اصفهان و مبهم ماندن تکلیف استخدام من در سرای عطار اصفهان. همه و همه در برنامه هشتم پادکست گپ با علی سخاوتی. گپ با علی سخاوتی 2:05:12 علی مراد، تجربه بد رستوران و تست شخصیت http://alisekhavati.com/2015/02/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa/ Mon, 09 Feb 2015 18:32:34 +0000 http://alisekhavati.com/?p=3079 http://alisekhavati.com/2015/02/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa/#comments http://alisekhavati.com/2015/02/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa/feed/ 19 <p>با پادکست گپ با علی سخاوتی تماس بگیرید. لطفا. خواهش می کنم. حتی از اصفهان. 23584858 ساعت 4 تا 6 عصر دوشنبه ها.</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="http://alisekhavati.com/2015/02/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa/">علی مراد، تجربه بد رستوران و تست شخصیت</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="http://alisekhavati.com">وبلاگ علی سخاوتی</a>. پدیدار شد.</p> با پادکست گپ با علی سخاوتی تماس بگیرید. لطفا. خواهش می کنم. حتی از اصفهان. 23584858 ساعت 4 تا 6 عصر دوشنبه ها. با پادکست گپ با علی سخاوتی تماس بگیرید. لطفا. خواهش می کنم. حتی از اصفهان. 23584858 ساعت 4 تا 6 عصر دوشنبه ها. گپ با علی سخاوتی 1:32:51 تصمیمهای سخت و آغاز سود دهی پادکست گپ با علی سخاوتی http://alisekhavati.com/2015/02/%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b3%d8%aa-%da%af%d9%be-%d8%a8%d8%a7/ Mon, 02 Feb 2015 17:38:08 +0000 http://alisekhavati.com/?p=3066 http://alisekhavati.com/2015/02/%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b3%d8%aa-%da%af%d9%be-%d8%a8%d8%a7/#comments http://alisekhavati.com/2015/02/%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b3%d8%aa-%da%af%d9%be-%d8%a8%d8%a7/feed/ 13 <p>نوشته <a rel="nofollow" href="http://alisekhavati.com/2015/02/%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b3%d8%aa-%da%af%d9%be-%d8%a8%d8%a7/">تصمیمهای سخت و آغاز سود دهی پادکست گپ با علی سخاوتی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="http://alisekhavati.com">وبلاگ علی سخاوتی</a>. پدیدار شد.</p> گپ با علی سخاوتی 59:54 مشاهدات من در باب کارآفرینی در نمایشگاه کام http://alisekhavati.com/2015/01/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7/ Wed, 28 Jan 2015 21:35:21 +0000 http://alisekhavati.com/?p=3051 http://alisekhavati.com/2015/01/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7/#comments http://alisekhavati.com/2015/01/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7/feed/ 11 <p>دوشنبه ای که گذشت اولین نمایشگاه کشف امکان و معنا (کام) برگزار شد. برای من و همچنین دوستانم که در این نمایشگاه شرکت و مشارکت کرده بودند تجربه خیلی خوبی بود. چیزی که می شنوید اگرچه با قالب معمول پادکست گپ با علی سخاوتی تفاوت دارد ولی همانطور که قول داده بودم آنرا منتشر کرده … <a href="http://alisekhavati.com/2015/01/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7/" class="more-link">ادامه خواندن <span class="screen-reader-text">مشاهدات من در باب کارآفرینی در نمایشگاه کام</span> <span class="meta-nav">←</span></a></p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="http://alisekhavati.com/2015/01/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7/">مشاهدات من در باب کارآفرینی در نمایشگاه کام</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="http://alisekhavati.com">وبلاگ علی سخاوتی</a>. پدیدار شد.</p> دوشنبه ای که گذشت اولین نمایشگاه کشف امکان و معنا (کام) برگزار شد. برای من و همچنین دوستانم که در این نمایشگاه شرکت و مشارکت کرده بودند تجربه خیلی خوبی بود. چیزی که می شنوید اگرچه با قالب معمول پادکست گپ با علی سخاوتی تفاوت دارد ولی همانطور که قول داده... دوشنبه ای که گذشت اولین نمایشگاه کشف امکان و معنا (کام) برگزار شد. برای من و همچنین دوستانم که در این نمایشگاه شرکت و مشارکت کرده بودند تجربه خیلی خوبی بود. چیزی که می شنوید اگرچه با قالب معمول پادکست گپ با علی سخاوتی تفاوت دارد ولی همانطور که قول داده بودم آنرا منتشر کرده … ادامه خواندن مشاهدات من در باب کارآفرینی در نمایشگاه کام ← گپ با علی سخاوتی 16:21 چالشهای دوستی، تماس گیرنده از قزوین و قربانیان مونولوگ http://alisekhavati.com/2015/01/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b2%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%82/ Mon, 19 Jan 2015 18:03:17 +0000 http://alisekhavati.com/?p=3039 http://alisekhavati.com/2015/01/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b2%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%82/#comments http://alisekhavati.com/2015/01/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b2%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%82/feed/ 11 <p>و تکه کوتاهی از آهنگ Lightning Love By Bobby Thompson هفته آینده ششم بهمن ماه ضبط پادکست نخواهیم داشت. لطفا دو هفته بعد یعنی 13 بهمن تماس بگیرید. 23584858 ساعت 4 تا 6 عصر</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="http://alisekhavati.com/2015/01/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b2%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%82/">چالشهای دوستی، تماس گیرنده از قزوین و قربانیان مونولوگ</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="http://alisekhavati.com">وبلاگ علی سخاوتی</a>. پدیدار شد.</p> و تکه کوتاهی از آهنگ Lightning Love By Bobby Thompson هفته آینده ششم بهمن ماه ضبط پادکست نخواهیم داشت. لطفا دو هفته بعد یعنی 13 بهمن تماس بگیرید. 23584858 ساعت 4 تا 6 عصر و تکه کوتاهی از آهنگ Lightning Love By Bobby Thompson هفته آینده ششم بهمن ماه ضبط پادکست نخواهیم داشت. لطفا دو هفته بعد یعنی 13 بهمن تماس بگیرید. 23584858 ساعت 4 تا 6 عصر گپ با علی سخاوتی 1:18:34 تامسونیزیشن، آگهی تفصیلی جذب مدیر برنامه، دانشجوی نرم افزار شریف و بیشتر در http://alisekhavati.com/2015/01/%d8%aa%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%b4%d9%86%d8%8c-%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86/ Mon, 12 Jan 2015 17:19:36 +0000 http://alisekhavati.com/?p=3024 http://alisekhavati.com/2015/01/%d8%aa%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%b4%d9%86%d8%8c-%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86/#comments http://alisekhavati.com/2015/01/%d8%aa%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%b4%d9%86%d8%8c-%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86/feed/ 10 <p>برنامه سوم پادکست گپ با علی سخاوتی. خیلی ممنون که تماس می گیرید. لطفا تماس بگیرید. دوشنبه ها 4 تا 6. 23584858</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="http://alisekhavati.com/2015/01/%d8%aa%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%b4%d9%86%d8%8c-%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86/">تامسونیزیشن، آگهی تفصیلی جذب مدیر برنامه، دانشجوی نرم افزار شریف و بیشتر در</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="http://alisekhavati.com">وبلاگ علی سخاوتی</a>. پدیدار شد.</p> برنامه سوم پادکست گپ با علی سخاوتی. خیلی ممنون که تماس می گیرید. لطفا تماس بگیرید. دوشنبه ها 4 تا 6. 23584858 برنامه سوم پادکست گپ با علی سخاوتی. خیلی ممنون که تماس می گیرید. لطفا تماس بگیرید. دوشنبه ها 4 تا 6. 23584858 گپ با علی سخاوتی 1:14:55 استخدام در پادکست گپ با علی سخاوتی http://alisekhavati.com/2015/01/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b3%d8%aa-%da%af%d9%be-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c/ Mon, 05 Jan 2015 17:53:40 +0000 http://alisekhavati.com/?p=3003 http://alisekhavati.com/2015/01/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b3%d8%aa-%da%af%d9%be-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c/#comments http://alisekhavati.com/2015/01/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b3%d8%aa-%da%af%d9%be-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c/feed/ 19 <p>آینده شغلی، شغل عوض کردن، مدیریت پادکست، ایده های جدید، ارزش افزوده و موضوعات مرتبط دیگر در مصاحبه های جذب همکار برای پادکست فارسی گپ با علی سخاوتی. مدیر برنامه، پزشک عمومی، کارگر ساده، کارآموز روانشناس رایگان. عبارت “گپ با علی سخاوتی” در آگهی ها به دلیل جنبه تبلیغی داشتن و نا مانوس بودن کلمه … <a href="http://alisekhavati.com/2015/01/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b3%d8%aa-%da%af%d9%be-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c/" class="more-link">ادامه خواندن <span class="screen-reader-text">استخدام در پادکست گپ با علی سخاوتی</span> <span class="meta-nav">←</span></a></p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="http://alisekhavati.com/2015/01/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b3%d8%aa-%da%af%d9%be-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c/">استخدام در پادکست گپ با علی سخاوتی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="http://alisekhavati.com">وبلاگ علی سخاوتی</a>. پدیدار شد.</p> آینده شغلی، شغل عوض کردن، مدیریت پادکست، ایده های جدید، ارزش افزوده و موضوعات مرتبط دیگر در مصاحبه های جذب همکار برای پادکست فارسی گپ با علی سخاوتی. مدیر برنامه، پزشک عمومی، کارگر ساده، کارآموز روانشناس رایگان. آینده شغلی، شغل عوض کردن، مدیریت پادکست، ایده های جدید، ارزش افزوده و موضوعات مرتبط دیگر در مصاحبه های جذب همکار برای پادکست فارسی گپ با علی سخاوتی. مدیر برنامه، پزشک عمومی، کارگر ساده، کارآموز روانشناس رایگان. عبارت “گپ با علی سخاوتی” در آگهی ها به دلیل جنبه تبلیغی داشتن و نا مانوس بودن کلمه … ادامه خواندن استخدام در پادکست گپ با علی سخاوتی ← گپ با علی سخاوتی 1:08:27 گپ با علی سخاوتی برنامه اول http://alisekhavati.com/2014/12/%da%af%d9%be-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84/ Mon, 29 Dec 2014 16:44:18 +0000 http://alisekhavati.com/?p=2981 http://alisekhavati.com/2014/12/%da%af%d9%be-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84/#comments http://alisekhavati.com/2014/12/%da%af%d9%be-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84/feed/ 22 <p>این هم برنامه اول. لطفا جون هر کسی که دوست دارید زنگ بزنید. 23584858 دو شنبه ها 4 تا 6 این شماره را به دوستاتون یا هر کسی که می تونید بدید. خیلی ممنون.</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="http://alisekhavati.com/2014/12/%da%af%d9%be-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84/">گپ با علی سخاوتی برنامه اول</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="http://alisekhavati.com">وبلاگ علی سخاوتی</a>. پدیدار شد.</p> این هم برنامه اول. لطفا جون هر کسی که دوست دارید زنگ بزنید. 23584858 دو شنبه ها 4 تا 6 این شماره را به دوستاتون یا هر کسی که می تونید بدید. خیلی ممنون. این هم برنامه اول. لطفا جون هر کسی که دوست دارید زنگ بزنید. 23584858 دو شنبه ها 4 تا 6 این شماره را به دوستاتون یا هر کسی که می تونید بدید. خیلی ممنون. گپ با علی سخاوتی 31:41