پیچیدگیهای کاری

1- کارت را خیلی دوست داری ولی کار کردن با بعضی از همکارانت را دوست نداری 2- کارت را دوست نداری ولی محیط کارت و مخصوصا بعضی از همکارانت را خیلی دوست داری 3- محیط کارت را دوست نداری ولی محیط خانه را هم دوست نداری 4- کارت را دوست داری ولی فکر می کنی… ادامه خواندن پیچیدگیهای کاری

پیچیدگیهای داشتن

آدم وقتی یک چیز را بدست می آورد (یعنی از آن به بعد می تواند بگوید که او آن چیز را دارد) فقط آن چیز را بدست نمی آورد. چیزهای دیگری را هم بدون اینکه خودش بخواهد یا بداند، بلافاصله صاحب می شود. گویی که جهان هستی می خواهد تلاش ما را برای بدست آوردن… ادامه خواندن پیچیدگیهای داشتن