پنج راز که هر کسی باید چهل سال قبل از مرگش کشف کند

اول چند صد سالی است که دیگر هیچ رازی وجود ندارد. دوم آدمها به خودشان و به دیگران در سطح ملی و فراملی دروغ می گویند. سوم قضیه جدی نیست. چهارم توهم فردی و جمعی از بین نمی رود بلکه از شکلی به شکلی دیگر تغییر می کند. پنجم جهان هستی به خواسته های ما وقعی نمی گذارد. الهام گرفته… ادامه خواندن پنج راز که هر کسی باید چهل سال قبل از مرگش کشف کند