دسته: idea

امکان بعدی

امکان بعدی

ايده ه های خوب از كجا می آيند؟ اين عنوان كتابی است نوشته استيون جانسون و منتشر شده در سال ٢٠١٠ نويسنده با نگاه به طبيعت، تاريخ نوآوری را می کاود. ميلياردها سال رشد تکاملی باعث برخورد و تركيب مولكولهای ساده و در نتيجه به وجود آمدن تركيبات و مولكولهای جديد شده است. این تکامل در هر مقطع زمانی مواد لازم برای يك مخترع، مكتشف و يا نو آور فرآهم كرده است. نويسنده معتقد است ايده های خوب در محدوده زمان و مكانشان اتفاق می افتند و به عبارت ديگر با چيزها و مهارتهای موجود دوروبرشان محدود می شوند. ايده جالبی كه نويسنده از علم… ادامه ←

آخرین دیدگاه‌ها