بسته دوکا

شامل همه داستانهایی که تا کنون منتشر شده است.

مجموعه رهایی شامل چهار داستان

  • فیل
  • کلیسای جامع
  • جعبه ها
  • هر کی که رو این تخت خوابیده بوده

گاوها

رادیوی عظیم

لگوف

راه دراز شامل دو داستان

  • تختهای یک نفره در رم
  • لوله‌کشی

و

عاقبت چرتوپخانوف

RIAL 2,250,000 – خرید