گاوها

داستانی بسیار ساده و شیرین از مشاهداتی عمیق. آیا شما تا به حال به آرامش مراقبه‌گرانه و تامل فیلسوفانه گاوها نگاه کرده‌اید؟