دوره یک ماهه آنلاین مهارتهای دورکاری

دورکاری می تواند شامل کار در خانه و یا کار در محیط اداری مشترک باشد. دورکاری همچنین می تواند به شکل ترکیبی از کار در اداره و کار خارج از اداره تعریف شود.