پادکست به راه بادیه #۶۴

ما ز بالاییم و بالا می رویم، سفر سایکدلیک، سفرنامه MDMA، سوگ پدرم پس از ۴۲ سال، التیام تروما، رهایی از زندان شرم و گناه، نقشه خودآگاهی، مرغ و تخم مرغ گناه و مذهب، پذیرش مسئولیت التیام