پادکست به راه بادیه #24

تشخیص ضروری از غیر ضروری، توریسم به زبان ساده، گریز به آزادی، اهمیت اهمیت دادن و مراحل رشد انسان ضرورتمند.   کوه لو در مه و باران رود چه خروشان در مد وقتی آنجا نرفته بودم من از شوق دیدنش بی قرار به آنجا رفتم و برگشتم هیچ چیز خاصی نبود کوه لو در مه… ادامه خواندن پادکست به راه بادیه #24