در پادکست فارسی به راه بادیه علی سخاوتی درباره زندگی و پدیده های دور و برش حرف می زند. اگر شما هم مایل هستید درباره زندگی خودتان حرف بزنید می توانید در پادکست فارسی فنامنا شرکت کنید.

پادکست فارسی به راه بادیه را می توانید روی بیشتر اپ های پادکستینگ گوش بدهید.

Apple PodcastsCastboxRadio PublicPocket CastsSpotifyGoogle PodcastsAnchor

 

پادکست فارسی به راه بادیه

 

راه نمای راه بادیه

پادکست فارسی به راه بادیه – پدیده شناسی یک پادکست