آغاز بیزبازی: بازی با کاسبی – کاسبی با بازی

اگر اهل بازی هستید بیزبازی شاید سرگرمتان کند. وبیشتر. من خودم بیزبازی را تازه شروع کرده ام و فقط 5 امتیاز از شما جلوترم. اگر وارد بیزبازی شدید لطفا یک امتیاز “بازی تنهایی مزه نداره!” را به من بدهید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی