کارنامه آغازگری من در سالی که گذشت

روزهای آخر سال و وقت اضافی که این تعطیلی های نه چندان کم به همراه می آورد بهانه خوبی است برای نوشتن کارنامه آغازگری سال گذشته که به نظر من حداقل دو حسن دارد: یکی اینکه می فهمی چه پروژه هایی را آغاز کردی و در این تعطیلی ها فرصت داری که موفقت ها و شکستهای… ادامه خواندن کارنامه آغازگری من در سالی که گذشت