سوابق، مهارتها و فنون زراعی اینجانب

چند سال پیش – کشت یک هکتار گوجه فرنگی با کلی سعی و خطا و مبارزه با علف هرز و آبیاری با مشقت و در نهایت فروختن محصول به قیمت ارزان در بازاری که هیچ شناختی از آن نداشتیم. تا چند سال پیش – فکر می کردم که آب از خاک مهمتر است. که برای… ادامه خواندن سوابق، مهارتها و فنون زراعی اینجانب