یازده ایده برای حقیقت جویی که از فرانسیس بیکن می توان آموخت

” …I found in my own nature special adaptation for the contemplation of truth. For I had a mind at once versatile enough for that most important object, I mean [1]the recognition of similitudes and at the same time sufficiently steady and concentrated [2]for the observation of subtle shades of difference. [3]I possessed the passion for research,… ادامه خواندن یازده ایده برای حقیقت جویی که از فرانسیس بیکن می توان آموخت

know thyself

یا خودت را بشناس یا Gnothi Seauton نصیحت مفیدی است که از سقراط یا شاید هزاران سال قبل از او به ما به ارث رسیده است. ولی چه طوری؟ نیکولاس فلتون عضوی از جامعه کوچکی (ولی رو به رشد) است که جنبش “خود کمی” را به راه انداخته اند. اینها سعی می کنند با جمع آوری… ادامه خواندن know thyself

What does nonjudgmental mean?

An attitude which is free of irrational or unjustifiable moralizing.  “Nonjudgmental” does not mean all accepting, it means being willing to judge an activity or relationship on the basis of how well it works for the participants and not on some external standard of absolute rightness or wrongness.  Sometimes it means getting bigger than your… ادامه خواندن What does nonjudgmental mean?

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در behaviour