مشکل دو تاست

مشکل اول خود مشکل است. مشکل دوم ناتوانی ما در اعتراف به مشکل است. در صحبت کردن درباره آن. در کمک خواستن برای رفع آن. (البته منظور غر زدن نیست!) معمولا هیچ مشکلی همینجوری از بین نمی رود. باید خوب آن را بشناسی با صدای بلند به آن اعتراف کنی و شاید هم برای حل… ادامه خواندن مشکل دو تاست

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در problem