روزی که نیامده ست و روزی که گذشت

بهرام همه عمر گور نمی گرفت. بهرام هم بیشتر عمرش دست خوش حالاتی بوده است نیازمند توصیه های زیر: ضایع مکن ایندم ار دلت شیدا نیست یا می خور که زمانه دشمنی غدار است سالها قبل از اینکه گور بهرام را بگیرد، گور بهرام را گرفته بود گور حسرت گذشته، گور ترس از آینده. مثل… ادامه خواندن روزی که نیامده ست و روزی که گذشت

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اشعار برچسب خورده با