کی راهبر شوی؟

راننده تاکسی گویی که روی  میخ نشسته بود. کمرش را صاف صاف کرده بود و تکیه نمی داد. مردی جوان، لاغر با صورت تکیده و ریش مرتب و پرپشت. به محض سوار شدنم شروع کرد به حرف زدن. معتقد بود کوچه ما خیلی پیچ در پیچ است. و اگر سفر را کنسل کند شرکت چه… ادامه خواندن کی راهبر شوی؟

کارگاه دو روزه تجربه رهبری – دهم و یازدهم مرداد 98

  موضوعات محوری کارگاه   رشد درک ما از رشد: مروری بر درس آموخته های شاخه روانشناسی رشد (developmental psychology) معماری رهبری: ذرات بنیادین سازنده بنای رهبری و ارتباطات بین آنها ترسیم نقشه مقاومت در برابر تغییر (immunity to change) شکستن سیکل باطل تغییر کشف ارزشها و تدوین اصول بر اساس آنها تمرین آسیب پذیری… ادامه خواندن کارگاه دو روزه تجربه رهبری – دهم و یازدهم مرداد 98