کودک درون

کودک درون برخلاف تصور رایج فقط در قالب یک موجود چهار تا یازده ساله که از شوخ و شنگ است و دوست دارد با دستهای باز بدود و آواز بخواند ظاهر نمی شود.