گشادی برنامه ریزی

یکی از چیزهایی که سیستم آموزشی توی کله آدمها فرو می کند اینست که هنوز به اندازه کافی یاد نگرفته ای. کلاس اولی از کلاس دومی کمتر می داند. دیپلمه باید دانشگاه برود. سال اول دانشگاه که درسهای عمومی و پایه ای است. کارشناسی در رشته … یعنی هیچ. ریاضی یک با ریاضی دو کامل… ادامه خواندن گشادی برنامه ریزی

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در گشادی برچسب خورده با