سؤالهای بد

سؤالهایی هستند که جواب آنها بلی/خیر یا کلا چند گزینه ای است
سؤالهایی هستند که با “چرا” شروع می شوند
سؤالهایی هستند که جواب آنها یک حقیقت است
بیشتر معلمها (و اساتید و هر کس دیگر که می خواهد چیزی را به کسی یاد بدهد) بیشتر وقتها از این سؤالهای بد می پرسند
بیشتر معلمها تصور نمی کنند که از دانش آموزان بشود چیزی یاد گرفت
بیشتر معلمها وقتی سؤال می پرسند، جواب درستش را می دانند یا حداقل خودشان اینطور فکر می کنند
بیشتر دانش آموزان یاد می گیرند که جواب درست را حفظ کنند
نیاز به اندیشیدن، جستجو و اکتشاف در بیشتر دانش آموزان می میرد
بیشتر دانش آموزان بعد از یک مدت تبدیل به یک معلم می شوند

3 دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.