یک سؤال که به تناوب باید از خود پرسید

آدمیزاد به کرات دچار ایده هایی می شود که در لحظه نزول بسیار مبسوط و مشعوف کننده هستند. ولی خیلی طول نمی کشد که آدم متوجه توهم خود می شود.
بعضی وقتها هم زمان بیشتری برای وقوف به این توهم لازم است. و خیلی وقتها از این بعضی وقتها آدم هزینه گزافی برای توهم خود می پردازد.
یک راه عملی برای کوتاه تر کردن زمان بین نزول توهم و وقوف به آن این است که حداقل یک بار در روز جلوی آینه ایستاده و این سؤال را از خود بپرسیم:
آیا من کراک/شیشه/اکس مصرف کرده ام؟

2 دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.