منطق نفتی یا ده سؤال و یک جواب درباره دلار و نفت

سؤال اول: دلار از کجا می آید؟

جواب اول: از نفت

فرض اول: نفت ملی است. در سال 1329 ملی شد.

فرض دوم: ملی بودن نفت یعنی اینکه نفت به ملت تعلق دارد.

سؤال سوم: چرا ملت از بالا رفتن ارزش چیزی که متعلق به اوست نگران یا ناراحت می شود؟ یا به آن اعتراض می کند؟ درآمد ناخالص (GDP) هر ایرانی حدود 13000 دلار است که قسمت عمده اش را نفت و دلار حاصل از فروش آن تشکیل می دهد. چه فرقی می کند که دلار 1000 تومان باشد یا 10000 تومان؟

 

دلار نفتی

فرض سوم: نفت ملی نیست.

سؤال چهارم: چرا ملت از بالا رفتن ارزش چیزی که متعلق به او نیست نگران یا ناراحت می شود؟ یا به آن اعتراض می کند؟ اگر نفت ملی نیست یا به عبارت دیگر نفت و دلار حاصل از آن (یا حاصل نشده از آن) متعلق به ملت نیست چرا ملت باید نسبت به تغییر قیمت آن واکنش نشان بدهد؟

سؤال پنجم: آیا نفت اساسا می تواند ملی باشد؟ کاملا ملی؟ تا حدودی ملی؟

سؤال ششم؟ چرا ما نمی توانیم چیزی را که متعلق به ماست بفروشیم؟

سؤل هفتم: آیا امکان دارد که نفت هرگز ملی نشده باشد؟ آیا ممکن است که توهم ملی بودن نفت در ما انتظارات وهم آلودی درباره قیمت دلار و مؤلفه های دیگر اقتصادی ایجاد کرده باشد؟

سؤال هشتم: تعریف، شرایط و ملزومات ملی شدن/بودن/ماندن نفت چیست؟

سؤال نهم: آیا ملی شدن نفت بیشتر شبیه به یک رخداد است یا یک فرایند تکاملی درازمدت؟

سؤال دهم: آیا یک شخص یا یک گروه کوچک اصولا می توانند نفت یا هر چیز دیگری را برای یک ملت ملی کنند؟

سؤال بی ربط: چرا اولین کسانی که به گران شدن دلار اعتراض می کنند بازاری ها هستند؟