آغاز بیزبازی: بازی با کاسبی – کاسبی با بازی

اگر اهل بازی هستید بیزبازی شاید سرگرمتان کند. وبیشتر.

من خودم بیزبازی را تازه شروع کرده ام و فقط 5 امتیاز از شما جلوترم.

اگر وارد بیزبازی شدید لطفا یک امتیاز “بازی تنهایی مزه نداره!” را به من بدهید.

بازی
بازی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.