جلب توجه –  اگر می‌خواهی بدون جلب توجه، توجه جلب کنی

جلب توجه

الف- دهنت رو ببند. و گوش بده. جلب توجه با حرف زدن اولین کاری است که بیشتر آدمها می‌کنند. من هم بیشتر وقتها همین کار را می‌کنم. حرف می‌زنم. شاید در ابتدای معاشرت در یک جمع بتوانم خودم را کنترل کنم. اما به محض مطرح شدن یک موضوع جالب یا چیزی که من خودم را… ادامه خواندن جلب توجه –  اگر می‌خواهی بدون جلب توجه، توجه جلب کنی