بیست سؤال در باب عشق و رابطه

1- راز پیدا کردن عشق چیست؟ فقط یک مجرد خوشحال قادر به یافتن عشق است. اگر به دنبال کسی هستی که تو را خوشحال (خوشبخت) کند، داری بوق را از سر گشاد می زنی. 2- آیا وقتی از کسی خوشم می آید بهتر است احساسم را نشان ندهم؟ باید بتوانی شوقت را با صداقت و… ادامه خواندن بیست سؤال در باب عشق و رابطه