جستجو به زبان تصویر

جستجوی یافتنی یا Lookup
Lookup search
Lookup search
جستجوی اکتشافی یا Exploratory Search
Exploratory search
Exploratory search

4 دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.