اطلاعاتی که قابل فهم نیست

گوینده اخباری که از رادیوی تاکسی ای که من در آن سوار بودم پخش می شد،  از قول مسئول مربوطه می گفت که مردم روزی دو میلیون و هفتصد هزار لیتر بنزین هفتصد تومانی مصرف می کنند و من نفهمیدم این یعنی چه.
بعضی وقتها دلیل اینکه ما نمی توانیم از اطلاعات استفاده کنیم مظروف نبودن آن است. اطلاعات مظروف (contextualized information) اطلاعاتی است که در یک ظرف در کنار اطلاعات مرتبط قرار می گیرد و معنی دار می شود. 
مثلا در مثال فوق اینکه قبل از تغیییر قیمت بنیزین مردم چند لیتر مصرف می کردند و یا در حال حاضر مصرفشان چند درصد هفتصد تومانی و چند درصد صد تومانی است، ظرفی می سازد که اطلاعات گفته شده را برای ما قابل فهم می کند.

اطلاعات وقتی از ظرف خود خارج می شود بیشتر شبیه داده می شود و داده یعنی چند تا عدد یا عبارت گیج کننده که معنی خاصی هم نمی دهد و نهایتا ممکن است باعث تصمیم های اشتباه بشود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.