هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است

و چون بر می آید مفرح ذات
و ده چیز دیگر که در سال 2010 از دست و زبان من برنمی آید کز عهده  شکرش بدرآید:
  1. خواندن کتابی در روز انتشارش یا چند روز پس از انتشارش یا اصلا خواندنش
  2. itunes
  3. iPad
  4. email
  5. blogging
  6. RSS Feeds
  7. slideshare
  8. youtube
  9. facebook
  10. google

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.