درباره

درباره علی سخاوتی

پادکستهای فارسی

پادکست فارسی به راه بادیه

پادکست فارسی به راه بادیه

پادکست فارسی فنامنا

پادکست فارسی فنامنا

822

گپ با علی سخاوتی

عکسها و توییتها

صفحه اینستاگرام

توئیتر علی سخاوتی

کتابها

کتاب کوچینگ فراسوی تکنیک

کتاب امکان – سی کار که به جای دانشگاه رفتن یا مسافرکشی می توان کرد

دفترچه آغازگری

اشعار

“من فقط شاعرم

شعر آنی است که می تواند

زندگیت را تغییر بدهد.”

~ نیره وحید

مطالب

اگر تنها یک چیز از دوران جدایی آموخته باشم

من هنوز 25 ساله هستم

کارنامه اینجانب – در جستجوی کار

نمی خواهم اینجا باشم پس هستم

داستان ازدواج من و آرزوهایی که نقش بر آب شد

هدف زندگی زندگی بی هدف

منبع درآمد اینجانب

زندگی با تضاد در آینه هنر و فلسفه

اولین سالگرد وبلاگ نویسی من

من شریفی نیستم، فقط اسپرگر دارم

داستان پریشان حالی من بعد از اعلام جدایی اولین دوست دخترم توسط ایمیل

چرا من به شعر گفتن ادامه می دهم؟

تنها روش برای درمان علم زدگی یا تمرین روزانه یا مدل فذار

خروج من از منزل به قصد تکدی و بازگشتم از میدان انقلاب

کار فردا را به امروز میفکن

بیا شمعها را روشن کن

علی عزیز در 1420

برنامه اجرایی من برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره به همراه سوابق اجرایی اینجانب

سوابق، مهارتها و فنون زراعی اینجانب

بوالعجب من عاشق این هر دو ضد

آزادی کامل یا طیران آدمیت قسمت دوم

سفر من به سوئیس و بازگشت من از سوباتان

سفر شام – قسمت اول

وصیت نامه اینجانب

داستان طلاق من و مادر بچه ها – خطای تراژیک اینجانب

 تائوی علی سخاوتی – اغراض یک من ماست چقدر کره می دهد

I’m Nobody! Who are you?

Are you – Nobody – too?

Then there’s a pair of us!

Don’t tell! they’d advertise – you know!

How dreary – to be – Somebody!

How public – like a Frog –

To tell one’s name – the livelong June –

To an admiring Bog!

~ Emily Dickinson