بزرگترین هدیه چیست؟

بزرگترین هدیه چیست؟ آیا می تواند خود جهان باشد؟ اقیانوسها، چکاوکها، صبوری درختان در باد؟

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اشعار،ترجمه